من نویسنده ام اما…

من نویسنده ام اما… من نویسنده ام اما عادت ندارم از غصه هایم قصه بسازم و با چاشنی اضافی برای این و آن تعریفش بکنم. من نویسنده ام اما نمیتوانم از زخم های آدم های دیگر قصه بنویسم و تعریف کنم. من نویسنده ام اما ضعف های دیگران را قصه نمیکنم. من نویسنده ام اما درباره ی چیزی که عمیقا باورش ندارم نمینویسم. من نویسنده ام اما هنرم را سفارشی نمیکنم. من نویسنده ام اما فکرم را در بازار نان

مشاهده مطلب

فوتر سایت

سایدبار کشویی